TERRY and SHARP FIVE/That's Guitar/Nobuhiro Mine

Title :That's Guitar
Record Label : MidgetHouse
Number : MOCA-3001
Date : 26/06/2002
Price : 3000yen
Length :
Artist : Nobuhiro Mine
Track :
(1)Monarisa
(2)Kokyo
(3)Toki-No Sikisai
(4)Miagetegoran Yoru-No Hoshi-O
(5)Tuioku
(6)Dairy
(7)Hyakuman hon-No Bara
(8)Gotfather
(9)Kemuriga Me-Ni Shimiru
(10)Hoshi-Ni Negaio

back